WWW.ALEEPLAST.COM

 

تولیدی عالی پلاست با توجه به داشتن پروانه ساخت از وزارت بهداشت در زمینه تولید ظروف غذایی آشامیدنی و آرایشی بهداشتی دارای آزمایشگاهی مجهز و پیشرفته با مسئولین فنی مجرب و متخصص بوده و در تمامي  مراحل تولید از محصول نمونه برداری شده و مورد آزمایش قرار می گیرد و این آزمایشگاه تحت نظارت و کنترل وزارت بهداشت و آزمایشگاههای مربوطه آن می باشد.

 

 

 

 

 
 
Atyabię2008 Your Corporation. All rights reserved