WWW.ALEEPLAST.COM

 

تولیدی عالی   پلاست از مواد پلی اتیلن کاملا نو و درجه یک  ساخت پتروشیمی های داخل کشور و یا مواد پتروشیمی وارداتی که مورد تایید می باشد استفاده نموده و بعلت غذایی و بهداشتی بودن تولیدات خود به هیچ عنوان از مواد آسیابی و کهنه استفاده نمی نماید و در زمینه رنگهای مستربچ هم فقط از رنگهای فودگریدFG   که دارای پروانه ساخت می باشد استفاده می نماید.

 

 

 

 
 
Atyabię2008 Your Corporation. All rights reserved